Skip to main content

Jak zmienić dostawcę energii elektrycznej


Jak zmienić dostawcę energii elektrycznej

29 października 2014
Jak zmienić dostawcę energii elektrycznej

Zmiana dostawcy energii elektrycznej jest procesem stosunkowo łatwym. Każdemu obywatelowi naszego kraju, który mieszka w domu jedno lub wielorodzinnym ponad pięciu lat przysługuje prawo do zmiany dostawcy prądu. Poniżej zapoznamy internautów z formalnościami, które trzeba załatwić aby zmienić dostawcę prądu bez żadnych problemów czy kłopotów.

Warto wiedzieć, że ponad 90% konsumentów energii elektrycznej w naszym kraju jest zaopatrywanych przez pięciu  operatorów systemu dystrybucyjnego, nazywanych zakładami energetycznymi. Oprócz tych „monopolistów” na rynku działają także mniejsze firmy  zaopatrujące w prąd drobne grupy odbiorców.  W zależności od tego, z jakiej sieci są zasilane należące do nich urządzenia oraz jaką ilość energii pobierają, odbiorcy dzielą się na różne grupy przyłączeniowe. Należy podkreślić – informacja istotna dla dużej grupy Polaków. że mieszkańcy domów jednorodzinnych, definiowani w statystyce i  w nomenklaturze zakładów energetycznych jako gospodarstwa domowe,  czerpią zazwyczaj energię elektryczną z sieci niskiego napięcia 230/400 V i są przypisani do grupy G, w której zależnie od różnych wskaźników i przyjętego systemu rozliczeń z dostawcą wyróżnia się podgrupy G11 i G12 oraz ich różne wersje. Do ich precyzyjnego zdefiniowania operatorzy używają różne dodatkowe oznaczenia literowe.

Jakie prawa ma odbiorca energii elektrycznej?

Często konsumenci energii zapominają, że każdy odbiorca ma prawo zrezygnować z usług operatora, z którym zawarł tzw. kompleksową umowę na zakup i przesył energii. Odbiorca nie ma prawa zrezygnować z usługi przesyłowej, ale może  podpisać umowę na zakup energii z , dowolnie wybranym – innym – sprzedawcą (podstawa prawna – art. 9a ust. 8-8d, art. 9c ust. 6 i 7 oraz art. 56 ust. 2a pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne; rozporządzenie ministra gospodarki). Sytuacja analogiczna do tej, z którą mamy do czynienia na rynku usług telekomunikacyjnych. Prawo w tym względzie jest jasne; zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość przesyłu energii elektrycznej od dowolnego dostawcy do odbiorcy za pośrednictwem sieci należącej do innego podmiotu gospodarczego. Wynika z tego, że przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłem energii elektrycznej ma obowiązek świadczenia usług przesyłowych wszystkim odbiorcom oraz dostawcom. Do 2007 r. konsument energii podpisywał tylko jedną kompleksową umowę z dysponentem sieci przesyłowej na zakup energii oraz jej przesył. Dzisiaj – zgodnie z prawem -może zawrzeć dwie odrębne umowy: jedną na przesył z dysponentem sieci i drugą – na zakup energii – z przedsiębiorstwem, które ma ją na sprzedaż. Może także – jeśli chce – podpisać jedną kompleksową umowę z dotychczasowym dostawcą. Celem nowego prawa było wprowadzenie elementu konkurencji, której efektem byłaby obniżka cen energii.

Nowa umowa – sprawdź dokładnie wszystkie zapisy

Jest jasne, że zmiana dostawcy energii elektrycznej wiąże się nie tylko  korzyściami, ale także ze zwiększonym ryzykiem,  jeżeli  nowy sprzedawcy jest nierzetelny lub w stanie upadłości. Wybierając nowego dostawcę energii elektrycznej, trzeba postępować racjonalnie i   uważnie; należy najpierw porównać ceny, następnie sprawdzić opcje płatności, okres obowiązywania umowy oraz przestudiować punkt po punkcie warunki jej wypowiedzenia. Odbiorca musi wiedzieć, czy umowa zawarta na czas określony jest automatycznie przedłużana przez dostawcę po jego upływie, czy też następuje to dopiero po wyrażeniu na to zgody przez odbiorcę. Koniecznie należy też sprawdzić, czy nowy dostawca nie zawarł w umowie zapisów dotyczących ukrytych kosztów, na przykład kary za nieprzedłużenie umowy lub jej wypowiedzenie. Trzeba także pamiętać, że zgodnie z przepisami odbiorca rozliczający się według taryfy G11 lub G12 może zmienić dostawcę dwa razy w roku.

Na czym możesz zaoszczędzić zmieniając dostawcę prądu

Suma kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez odbiorcę składa się z kosztów zakupu energii oraz jej przesyłu. W taryfie opłat dla odbiorców z grup taryfowych G występują składniki stałe rozliczane w skali miesięcznej (opłata handlowa) oraz zmienne (opłata za dostarczoną energię) zależne od ilości zużytej energii elektrycznej. Należy pamiętać, że podejmując decyzję o zmianie dostawcy energii, możemy zmienić tylko składnik kosztów dotyczący zakupu. Koszty przesyłu pozostaną bez zmiany.

Rezultaty wprowadzenia nowego prawa są już widoczne. Dostawcy, zgodnie z prawami rynku zaczęli  oferować rozmaite obniżki i bonusy. Jeden z operatorów w maju bieżącego roku rozesłał do swoich odbiorców z grupy G propozycję podpisania korzystnego aneksu do umowy kompleksowej. Jeżeli abonent podpisał aneks czyli  zobowiązywał się do korzystania z usług dostawcy do końca 2014, 2015, ewentualnie 2016 r. to ceny energii elektrycznej obniżały się o 2, 3 lub 4%. Dodatkowo jeżeli abonent decydował się na dwu- lub trzyletni okres lojalności, otrzymywał jeszcze bonus w postaci 100 lub 150 kWh darmowej energii elektrycznej.

Jak zmienić dostawcę energii elektrycznej?

Najlepszym sposobem jest zawarcie nowej umowy sprzedaży z wybranym dostawcą oraz uprawomocnienie go do załatwienia w naszym imieniu pozostałych formalności. Jest to umowa z upoważnieniem. Można też załatwić wszystko samemu – Warto wtedy skorzystać z fachowych usług urzędników Urzędu Regulacji Energetyki.

Zmiana dostawcy energii elektrycznej krok po kroku:

  • Pierwszy krok – zawarcie umowy sprzedaży z nowym dostawcą energii – nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży
  • Drugi krok – wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu dostawcy – odbiorca wypowiada umowę kompleksową obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji
  • Trzeci krok – zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych – po wypowiedzeniu umowy kompleksowej odbiorca zawiera nową umowę sprzedaży z wybranym sprzedawcą, a z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Mamy prawo ją zawrzeć na czas nieokreślony i nie musi jej wypowiadać oraz ponowne zawierać przy ewentualnych kolejnych zmianach sprzedawców energii. Umowa wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej
  • Czwarty krok – poinformowanie przedsiębiorstwa, z którym została zawarta umowa o przesył energii, o zawarciu nowej umowy sprzedaży energii – zgłoszenie, najlepiej pisemne, powinno zawierać: określenie stron nowej umowy sprzedaży, okres obowiązywania umowy, planowaną ilość odbieranej energii, określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (najczęściej jest nim nowy dostawca energii)
  • Piąty krok – dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników) – zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi jego właściciel, którym w przypadku odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia jest operator systemu dystrybucyjnego; dotyczy to także liczników w lokalach mieszkalnych
  • Szósty krok – odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą – w dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży operator systemu dystrybucyjnego musi dokonać odczytu układu pomiarowego. W przypadku liczników, które nie mają możliwości transmisji danych (większość nie ma), zgodnie z przepisami odczyt może być opóźniony, jednak nie więcej niż o pięć dni roboczych, licząc od dnia zmiany sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany dostawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy do piątego dnia następnego miesiąca. Na tej podstawie sprzedawcy wystawiają odbiorcy faktury. Dotychczasowy sprzedawca przygotowuje rozliczenie końcowe

Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z ofertą dostawcy

Urząd Regulacji Energetyki kontrolujący rynek energii, zaleca rozwagę w wyborze dostawcy. Na  stronach internetowych URE można odnaleźć listę pułapek stosowanych przez nieuczciwych sprzedawców i ich akwizytorów. Dlatego też każdą  ofertę należy  starannie przeanalizować. Przypominamy, że zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Przypadki uzależniania realizacji prawa wyboru sprzedawcy od wniesienia jakichkolwiek opłat lub choćby od poniesienia dodatkowych kosztów, na przykład montażu nowego urządzenia pomiarowego, należy zgłaszać do Urzędu Regulacji Energetyki. Aby zapobiec sytuacji, w której moglibyśmy zostać pozbawieni dostawy prądu, na przykład w przypadku nierzetelnego działania lub upadłości nowego sprzedawcy, w umowie o świadczenie usług dystrybucji trzeba  wskazać sprzedawcę awaryjnego oraz zgodzić się  na zawarcie przez operatora systemu dystrybucyjnego umowy sprzedaży z tym sprzedawcą. Umożliwi to operatorowi sieci przejęcie obsługi danego odbiorcy w sytuacji, gdy nowy dostawca przestanie wywiązywać się z obowiązków. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy -warto o tym pamiętać. Jeżeli została ona zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, na przykład za pośrednictwem akwizytora sprzedawcy energii, odbiorca ma na to dziesięć dni. Takiego odstąpienia dokonujemy w formie listu.