Skip to main content

Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?


Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

29 sierpnia 2015

Obywatelu wydajesz coraz więcej na płacenie rachunków za prąd. Co robić by zmniejszyć te wydatki? W wolnej gospodarce jedynym ale za to skutecznym rozwiązaniem może okazać się zmiana sprzedawcy prądu. Przeczytaj uważnie nasz poradnik a wtedy będziesz wiedział jak zmniejszyć comiesięczny rachunek za prąd. 

Zaczynamy – dokonujemy PIERWSZEJ ZMIANY SPRZEDAWCY

Krok pierwsz – jak dokonać wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Otwórz Internet i poszukaj portalu maszwybor. Na nim znajdziesz nazwy firm sprzedających prąd. Wybierz  tą, która jest dla Ciebie jest najkorzystniejsza kierując się:

cenami energii
okresem na jaki ma być zawarta umowa,
warunkami w jakich możesz wypowiedzieć umowę.

sposobami płatności (zwróć także uwagę na termin płatności),

Krok drugi – Zawarcie umowy z nowym sprzedawcą

Jeśli – co całkowicie naturalne- chcesz zachować ciągłość dostaw energii to nowa umowa powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą. Poinformuj się u nowego sprzedawcę czy możliwe jest zawarcie tzw. umowy kompleksowej, która jest połączeniem umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Krok trzeci – Wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy

Pierwsza zmiana oznacza wypowiedzenie przeważnie tzw. umowy kompleksowej, która obejmuje zarazem warunki sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji.

Krok czwarty – Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji

W momencie  wypowiedzenia umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży, zawarta zostaje także umowa o świadczenie usługi dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Ta umowa wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Warto wiedzieć, że taką umowę możesz zawrzeć na czas nieokreślony. Ponadto nie trzeba jej wypowiadać oraz ponownie zawierać przy kolejnych zmianach sprzedawców.

Krok piaty – Poinformowanie OSD o zawarciu nowej umowy sprzedaży

Takie zgłoszenie powinno zawierać:

  • określenie stron nowej umowy,
  • termin obowiązywania umowy,
  • ilości dostaw prądu – jakie są planowane,
  • określenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (w większości przypadku będzie nim nowy sprzedawca).

Zgłoszenie to następuje za pomocą formularza, który udostępnia operator systemu dystrybucyjnego. Formularz jest dostępny przeważnie na stronie internetowej operatora.

Krok szósty – Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników)

Po zmianie sprzedawcy prądu konieczne może się okazać dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. Jest to uzależnione od wielkości zużycia energii. Ty jako odbiorca nie ponosisz jednak kosztów dostosowania tego układu. Koszty te ponosi właściciel układu, a jest nim operator systemu dystrybucyjnego – w przypadku odbiorów, którzy przełączeni są do sieci o niskim napięciu (gospodarstwa domowe). Brak licznika z rejestracją oraz transmisją danych u tych odbiorców nie powoduje jednak powstania przeszkód w zmianie sprzedawcy energii elektrycznej.

Krok siódmy – Końcowe rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą

Odczyt licznika następuje w dniu zmiany sprzedawcy, czyli w dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży. Odczytu dokonuje operator systemu dystrybucyjnego. Odczyt może być opóźniony jeśli posiadasz licznik bez transmisji danych. Jednak nie powinno to nastąpić później niż w ciągu pięciu dni roboczych po zmianie sprzedawcy.

Operator przekazuje stan licznika (stan na dzień zmiany sprzedawcy) zarówno dotychczasowemu, jak i nowemu sprzedawcy w danym terminie (do piątego dnia kolejnego miesiąca). Na tej podstawie przygotowywane jest przez dotychczasowego sprzedawcę końcowe rozliczenie.

 

Jak szybciej zmienić sprzedawcę?

Aby znacznie skrócić procedurę zmiany sprzedawcy energii wystarczy nowemu sprzedawcy udzielić pełnomocnictwa.

Krok I – Wybór sprzedawcy i zawarcie umowy sprzedaży

Tutaj upoważniamy nowego sprzedawcę do reprezentowania nas przed dystrybutorem energii elektrycznej oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. Nowy sprzedawca w naszym imieniu załatwia wszelkie niezbędne formalności: wypowiada dotychczasowemu sprzedawcy umowę oraz jeśli to konieczne zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Krok II – Odczyt licznika oraz końcowe rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą.

Cały proces zmiany sprzedawcy w przypadku pierwszej zmiany nie powinien trwać dłużej niż 30 dni.

 

NASTĘPNA ZMIANA SPRZEDAWCY

Procedura następnej zmiany sprzedawcy jest łatwiejsza i krótsza od pierwszej zmiany. Nie ma tu konieczności zawarcia nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji, bowiem obowiązuje tu nadal umowa zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy. Oprócz tego nie jest niezbędne dostosowywanie liczników – zostało to wykonane także przy pierwszej zmianie.

Krok 1

Wybierz sprzedawcę i zawrzyj umowę sprzedaży

Umowa ta powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy z sprzedawcą dotychczasowym. Dzięki temu mamy pewność, że będzie ciągłość dostaw energii. Można zapytać nowego sprzedawcę czy możliwe jest podpisanie umowy kompleksowej.

Krok 2
Wypowiedz umowę dotychczasowemu sprzedawcy

Krok 3
Poinformuj operatora systemu dystrybucyjnego, że zawarłeś umowę z nowym sprzedawcą.

Krok 4
Rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą

 

Jak szybciej zmienić sprzedawcę?

Procedurę następnej zmiany sprzedawcy także możesz skrócić udzielając pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy.

Krok 1
Wybierz sprzedawcę i zawrzyj z nim umowę

W tym kroku upoważnij sprzedawcę do reprezentowania Ciebie przed dotychczasowym sprzedawcą, a także przed dystrybutorem energii.

Krok 2
Końcowe rozliczenie z sprzedawcą, z którym dotychczas mieliśmy umowę.

Proces zmiany sprzedawcy w tym przypadku nie powinien trwać dłużej niż 14 dni.

 

Co powinno znaleźć się w umowie?

Umowa powinna określać m.in.:

  • nazwę oraz adres sprzedawcy prądu,
  • sposób w jaki będzie można się dowiedzieć o aktualnych cenach energii elektrycznej,
  • okres na jaki jest zawierana umowa,
  • warunki wygaśnięcia umowy oraz jej przedłużenia,
  • rekompensaty jakie będzie można otrzymać w sytuacji nie spełnienia standardów jakości usług, które mamy zagwarantowane w umowie.

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy ma miejsce z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie dotrze do danego sprzedawcy energii elektrycznej. Możesz także określić późniejszy termin w jakim ma być umowa rozwiązana.